Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

„Kulinarna Francja” – początkiem drogi zawodowej”

Projekt realizowany w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie.

Nr Projektu                2013-1-PL1-LEO01-37108

Wartość projektu        246 104,69 PLN

Projekt skierowany jest do 18 uczniów klas III Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku o specjalności technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik kucharz, którzy wyjadą na dwumiesięczny staż w różne regiony Francji.

Głównym cele projektu jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy praktycznej w kolebce kultury kulinarnej oraz doskonalenie umiejętności językowych zwłaszcza języka branżowego.

Pozostałe celu projektu:

a) motywacja do dalszej nauki zawodu
b) poznanie nowych technik i metod pracy
c) wykształcenie umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym 
d) poznanie nowej kultury
e) nabycie i wzmocnienie cech takich jak pewność siebie, wiara w swoje możliwości, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość i tolerancja na inne kultury
f) otworzenie się na inne rynki pracy, 
g) zdobycie informacji o tym, jakie kwalifikacje i umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu są pomocne, by móc z powodzeniem poszukiwać i wykonywać ten zawód w innych krajach.

Realizując powyższe cele, uczniowie będą mieli większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy zarówno w Polsce, jak również za granicą. Dodatkowo wyjazd do Francji, da im możliwość realizacji marzeń zawodowych, poznając kolebkę kultury kulinarnej.